สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:รพ.ทรายมูล จ.ยโสธร
เรื่อง วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ 000000 000000 000088 000058
พรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ 000000 000000 000068 000042
ขั้นตอนให้บริการข้อมูลข่าวสาร 000000 000000 000094 000043
คำขอข้อมูลข่าวสาร 000000 000000 000072 000053
แบบฟอร์มร้องเรียน 000000 000000 000097 000065
แบบฟอร์มอุทธรณ์ 000000 000000 000054 000041
โครงสร้างและการจัดองค์กร 000000 000000 000145 000103
สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน 000000 000000 000107 000077
สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล 000000 000000 000077 000058
กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ 000000 000000 000084 000057
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 000000 000000 000076 000055
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 000000 000000 000060 000045
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ 000000 000000 000140 000063
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อเอกชน 000000 000000 000048 000037
สิ่งพิมพ์ที่เป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ประกาศอ้างอิงไว้ในราชกิจจานุเบกษา 000000 000000 000044 000035
สัญญาสัมประทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน 000000 000000 000051 000042
มติรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยกฏหมายหรือโดยรัฐมนตรี 000000 000000 000066 000050
ประกาศสอบราคา ประกวดราคา 000000 000000 000103 000064
สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอื่น 000000 000000 000136 000075
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 000000 000000 000069 000049
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ 000000 000000 000131 000034