ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

83ประกาศนโยบาย
710 วัน
2021-07-23
รายละเอียด : ชื่อ : suparut |Tel : | e-mail :

82สมัค รับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564
700 วัน
2021-07-13
รายละเอียด : รับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564 (นำเสนอผลงานวิชาการ) ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

81หนังสือแจ้งเวียนซื้่อยา
689 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

80เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
689 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชรา |Tel : | e-mail :

79ประกาศเกณฑ์จริยธรรม ฯ สธ
689 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

78รายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ปีงบประมาณ 2564
315 วัน
2021-06-18
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

77โครงการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2564
131 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

76รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 2564
311 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

75รายงาน จิตพอเพียงต้านทุจริต STRONG
311 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

74รายงานการประชุมผลการปฏัติงาน ปี 2564
671 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

73ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
311 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการ ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

72แผนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
671 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

71ประกาศผลการปฎิบัติราชการประจำปีเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
643 วัน
2021-05-17
รายละเอียด : รอบเมษายน ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

70ประกาศฯและรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
601 วัน
2021-04-05
รายละเอียด : ประกาศฯและรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

69แจ้งการอนุมัติค่าบริการทางการแพทย์2564
590 วัน
2021-03-25
รายละเอียด : ชื่อ : กฤติธัช ทองอบ |Tel : | e-mail :

68แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
573 วัน
2021-03-08
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

67มาตรการแป้องกันการรับสินบน
546 วัน
2021-02-09
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

66คู่มือการปฏิบัติงาน การเงิน
526 วัน
2021-01-20
รายละเอียด : ชื่อ : รัตน์ตนา |Tel : | e-mail :

65ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
510 วัน
2021-01-04
รายละเอียด : https://opdc.moph.go.th ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

64อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สป.สธ.
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 45 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

63หนังสือแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลกรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 44 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

62รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 43 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

61รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 42 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

60รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 41 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

59รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลทรายมูล ปี 2563
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 40 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

58ยุทธศาสตร์ของประเทศ
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 39 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

57มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 38 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

56มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติ
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 37 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

55พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 36 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

54แผนผังโครงสร้าง รพ
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 35 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

53แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและการกำกับติดตามแผน
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 34 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

52แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 33 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

51แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี 2564
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 32 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

50ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 31 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

49ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 30 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

48ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต สป.สธ.
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 29 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

47ประกาศผลการปฎิบัติราชการประจำปีเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 28 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

46ประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 27 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

45ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 26 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

44ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 25 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

43ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 2563
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 24 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

42ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2561
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 23 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

41ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 22 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

40ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบาลป้องกันการทุจริต 2563
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 21 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

39ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบาลการต่อต้านการทุจริต 2564
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 20 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

38ประกาศ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับที่ต้องพัฒนาปรับปรุงตนเอง
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 19 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

37บันทึกขอประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกรูปแบบ เผยแพร่บนเว็บไซต์
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 18 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

36แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 17 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

35แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 16 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

34นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญ นพ.สธ.
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 15 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

33นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 14 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

32ทิศทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 13 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

31แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 12 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

30จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 11 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

29คู่มือระบบ MITAS ระดับผู้ประเมิน
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 10 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

28คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 9 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

27คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 63
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 8 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

26คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 7 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

25คู่มือการใช้งาน EGP
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 6 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

24คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 5 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

23ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 4 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

22ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.สธ.พ.ศ.2560
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

212การวิเคราะห์ผลตามแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ2562
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

201การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
498 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

19สิทธิบัตรทอง เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตัวเอง
137 วัน
2020-12-22
รายละเอียด : สิทธิบัตรทอง ท่านสามารถ เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตัวเอง ชื่อ : อโนทัย |Tel : | e-mail :

18แผนปฏิบัติราชการปี 2564
497 วัน
2020-12-22
รายละเอียด : แผนปฏิบัติราชการปี 2564 อนุมัติแล้ว ชื่อ : กฤติธัช |Tel : | e-mail :

17มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
119 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

16ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
119 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

15ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต
119 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

14ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ปีงบ 2564
119 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

13บันทึกขอประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสิน
119 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

12 แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของหน่วยงาน
119 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของหน่วยงาน ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
98 วัน
2020-11-13
รายละเอียด : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

10ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทรายมูลประจำปี 2563 (เมษายน – กันยายน 2563) ระดับดีเด่น และดีมาก
75 วัน
2020-10-21
รายละเอียด : รอบการประเมิน 1 เมย63-30กย63 ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

9หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
66 วัน
2020-10-12
รายละเอียด : ชื่อ : ศิริลักษณ์ บุดดา |Tel : | e-mail :