แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร
ประจำปี 2563-2566

วิสัยทัศน์ :

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการสุขภาพองค์รวม

พันธกิจ :

M 1.ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานอย่างเป็นองค์รวม
M 2.มีระบบงานสำคัญในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน
M 3.มีระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนบริการที่มีประสิทธิภาพ
M 4. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ค่านิยม : HOT

1. บริการด้วยหัวใจ H : Humanized Health care and Happiness
2. องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาO : Organization of Learning and Development
3. ทำงานเป็นทีม T : Teamwork


เป้าประสงค์หลัก (GOAL)

1.เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดอัตราตาย ลดภาวะแทรกซ้อน และความรุนแรงในกลุ่มโรคสำคัญ (AMI,STROKE ,Sepsis,PPH,DM,TB,จิตเวชและยาเสพติด,COPD,AIDS) ของโรงพยาบาล
2.มีระบบงานสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน มีระบบกำกับติดตามที่ดี ให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และมีการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง
3. มีระบบงานที่เอื้อต่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่มีความสะดวก ปลอดภัย และมีระบบการแพทย์ทางไกลที่มีประสิทธิภาพ
4 มีระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ มีรายรับที่เพียงพอในการบริหารจัดการ
5. มีระบบสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย คุ้มค่า ประหยัดพลังงาน สร้างรายได้ให้แก่โรงพยาบ่าล เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย และรับผิดชอบต่อสังคม
6. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล ที่ตอบสนองต่อการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ และลดภาระเพิ่มความสะดวกรวดเร็วของผู้ปฏิบัติงาน
7. มีระบบธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส
8. มีระบบบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีขีดความสามารถ สมรรถนะที่เหมาะสม มีอัตรากำลังที่เพียงพอตลอดเวลา บุคลากรมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงาน
9 มีระบบการเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ ค้นหา และควบคุมได้อย่างครอบคลุมรวดเร็ว ลดการเกิดโรคและการตายที่สำคัญในพื้นที่
10. มีระบบสร้างเสริมสุขภาพที่ตอบสนองปัญหาสำคัญในพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของชุมชนที่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาว และรองรับสังคมผู้สูงอายุ
11.สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำได้จริง ที่เข้มแข็ง และยั่งยืน ส่งเสริมให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น


ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นองค์รวม
2.พัฒนาประสิทธิภาพ ระบบงานสำคัญในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย และได้ตามมาตรฐาน
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนบริการที่มีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค สร้างเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


เข็มมุ่ง(Key Focus Area) :

1. ความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากรผู้ให้บริการ( 2P Safety )
2. บริการจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ