ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-IPD    0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-OPD    0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-OPD    รพ.ทม.7440-102-0003/9 14500 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-OPD    รพ.ทม.7440-102-0003/23 17675 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-OPD    รพ.ทม.7440-102-0003/28 17675 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-OPD    รพ.ทม.7440-102-0003/29 17675 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-OPD    รพ.ทม.7440-102-0003/36 18000 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-OPD    รพ.ทม.7440-102-0003/37 18000 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-OPD    รพ.ทม.7440-102-0003/38 18000 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-OPD    รพ.ทม.7440-102-0003/44 17850 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-OPD    0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-OPD    รพ.ทม.7440-610-0001/14 2700 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-OPD    รพ.ทม.7195-004-0002/2-3 0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-OPD    รพ.ทม.7110-006-0014/1-2 5120 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-ER    รพ.ทม.6515-027-0027/3 200 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-PCU    - 1200 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-LR    TPA-LR-01 0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-LR    TPD-04 0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-LR    TPA-LR-11 0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-LR    TPA-LR-01 0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-LR    TPA-LR-09 0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-LR    TPA-LR-08 0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-LR    TPA-LR-07 0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-LR    TPA-LR-06 0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-LR    TPA-LR-05 0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-LR    TPA-LR-04 0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-LR    TPA-LR-03 0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-LR    TPA-LR-02 0 0
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-Physical    61-01-นย-5 0 ผ่าน 1
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้-แพทย์แผนไทย    0 0