ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-IPD    รพ.ทม.6515-069-0006/16 5500 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-IPD    6900 ผ่าน 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-IPD    รพ.ทม6515-069-0006/14 5000 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    6515-069-0006/4 0 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/20 6900 ผ่าน 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0008/1 70000 ผ่าน 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/24 6900 ผ่าน 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/23 6900 ผ่าน 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/22 6900 ผ่าน 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/21 6900 ผ่าน 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/19 6500 ผ่าน 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/2 5900 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    6515-069-0006/9 6900 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/2 6500 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/6 6900 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0002/1 5500 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/10 6900 ผ่าน 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/11 6900 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/12 6900 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/13 6900 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-OPD    รพ.ทม.6515-069-0006/18 6000 ผ่าน 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-ER    รพ.ทม.65150270024/2 190 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-ER    6515-027-0024/3 200 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-PCU    2000 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-PCU    BPD-FMR-05 2000 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-PCU    BPD-FMR-04 2000 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-PCU    BPD-FMR-03 2000 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-PCU    BPD-FMR-01 2000 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-PCU    BPD-FMR-02 2000 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-DENTAL    65150690006/3 6900 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-Physical    รพ.ทม.651-069-1201/2 4815 ผ่าน 0
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์-แพทย์แผนไทย    รพ.ทม.6515.069.0006/8 6900 0