ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
Suction เครื่องดูดของเหลว-IPD    รพ.ทม6515-033-0019/5 11000 0
Suction เครื่องดูดของเหลว-ER    รพ.ทม.6515-033-0019/8 21 0
Suction เครื่องดูดของเหลว-ER    รพ.ทม.6515-033-0019/9 21 0
Suction เครื่องดูดของเหลว-LR    6515-033-0019/1 15000 0