ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
Weighting Machine (Neo) เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก-OPD    - 2800 0
Weighting Machine (Neo) เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก-PCU    รพ.ทม.6530-008-0411/2 9000 0
Weighting Machine (Neo) เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก-LR    รพ.ทม.6530-002-0411/1 8000 0