ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
Patient Monitorเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ-IPD    รพ.ทม6515-027-0024/4 200000 0
Patient Monitorเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ-IPD    รพ.ทม6515-027-0025/1 220000 0
Patient Monitorเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ-IPD    รพ.ทม6515-027-0024/5 180000 0
Patient Monitorเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ-IPD    รพ.ทม6515-027-0024/2 149000 0
Patient Monitorเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ-IPD    รพ.ทม65150270024/1 149000 0
Patient Monitorเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ-ER    รพ.ทม.6515-027-004/3 200 0
Patient Monitorเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ-ER    รพ.ทม.6515-027-0024/3 200 0