ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
Ultrasound เครื่องอัลตร้าซาวด์-IPD    รพ.ทม6525-008-0013/2 900000 ผ่าน 0
Ultrasound เครื่องอัลตร้าซาวด์-OPD    รพ.ทม.6525-008-001/1 340000 0
Ultrasound เครื่องอัลตร้าซาวด์-OPD    รพ.ทม.6525-008-0013/1 983700 ผ่าน 0
Ultrasound เครื่องอัลตร้าซาวด์-OPD    รพ.ทม.6525-008-002/1 400000 ผ่าน 0
Ultrasound เครื่องอัลตร้าซาวด์-OPD    65250080013/2 927000 0
Ultrasound เครื่องอัลตร้าซาวด์-OPD    65250080013/3 919000 0
Ultrasound เครื่องอัลตร้าซาวด์-ER    รพ.ทม.6525-008-0013/3 919 0
Ultrasound เครื่องอัลตร้าซาวด์-ER    รพ.ทม.6525-008-0013/2 0 0