ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
เครื่องฉายแสงอุดฟัน-DENTAL    65200090001/1 16457 0
เครื่องฉายแสงอุดฟัน-DENTAL    65200090001/2 29415 0
เครื่องฉายแสงอุดฟัน-DENTAL    65200090001/3 25000 0
เครื่องฉายแสงอุดฟัน-DENTAL    65200090001/4 25000 0
เครื่องฉายแสงอุดฟัน-DENTAL    65200090001/5 28000 0
เครื่องฉายแสงอุดฟัน-DENTAL    65200090001/6 28000 0