ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
เครื่องปั่นอมัลกัม(ผสมสารอุดฟัน)-DENTAL    65200120001/3 30000 0
เครื่องปั่นอมัลกัม(ผสมสารอุดฟัน)-DENTAL    65200120001/2 30000 0
เครื่องปั่นอมัลกัม(ผสมสารอุดฟัน)-DENTAL    65200120001/2 18000 0