ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
เครื่องวัดความอิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดแบบหนีบนิ้ว-IPD    รพ.ทม6515-026-0005/1 6500 0
เครื่องวัดความอิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดแบบหนีบนิ้ว-ER    รพ.ทม.B6515-026-0005/2 4800 0
เครื่องวัดความอิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดแบบหนีบนิ้ว-ER    รพ.ทม.B6530-038-2211/1 4800 0
เครื่องวัดความอิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดแบบหนีบนิ้ว-ER    รพ.ทม.B6515-026-0005/1 0 0