ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
เครื่องตรวจหู ตา-OPD    65150330021/64 10000 0
เครื่องตรวจหู ตา-OPD    65150330021/2 22000 0
เครื่องตรวจหู ตา-OPD    6515033002/2 14000 0
เครื่องตรวจหู ตา-ER    รพ.ทม.6515-003-0021/3 11000 0