ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
เครื่องวัดความดันแบบมือบีบ-IPD    รพ.ทม6515-069-0006/1 5900 0
เครื่องวัดความดันแบบมือบีบ-IPD    รพ.ทม6515-069-0001/5 11500 0
เครื่องวัดความดันแบบมือบีบ-ER    รพ.ทม.6515-069-0001/6 14000 0