ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
Fetal Doppler เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจเด็กในครรภ์-PCU    รพ.ทม.6515-027-0064/2 30000 0
Fetal Doppler เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจเด็กในครรภ์-LR    6515-027-0064/1 33000 0
Fetal Doppler เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจเด็กในครรภ์-LR    รพ.ทม.6515-027-0064/2 75000 ผ่าน 0