ระบบภายใน โรงพยาบาลทรายมูล

ระบบทั่วไป
จองห้องประชุม
Request IT
[แจ้งปัญหา ซ่อม ยืม เบิกอุปกรณ์]
ขอใช้รถยนต์
ระบบ สำหรับ admin
ปรับปรุ่ง KPI
อยู่ในช่วงพัฒนา ระบบทำงานผ่านทาง websit

ท่านสามารถเสนอ ระบบที่ท่านต้องการเพิ่มได้
ผ่านทาง webboard ชุมชนคนรักโรงพยาบาลทรายมูล

เนื่องจากภาวะโลกร้อน จึงพยายามลดการใช้กระดาษให้น้อยลง Paperless

ทางทีมงานจึงมีการ สร้างระบบต่างๆบนเว็บไซด์ ที่ช่วย ลดการใช้กระดาษ และ
สะดวกในการประสานงานเพิ่มขึ้น ภายใน ชุมชนคนรักโรงพยาบาลทรายมูล

comming soon
1 ระบบจองห้องประชุม ผ่าน websit
2 ระบบปรับปรุ่ง KPI ผ่าน websit

Committee : ยังไม่ได้รับข้อมูล รายชือคณะกรรมการ อย่างเป็นทางการ

Project Manager: นายขวัญชัย ชาวชายโขง
System Analyst : นายเอกวิทย์ แสนจันทร์
Graphic Design: นายธีร องอาจ
Web Design : นายขวัญชัย ชาวชายโขง ,นางอโณทัย อุดเครือ
Programer:นายเอกวิทย์ แสนจันทร์ , นายธีร องอาจ
The test site นางรัญชนา ขุ่ยลานหญ้า ,นางฤลาวรรณ์ โอวาทกานนท์ ,นางอโณทัย อุดเครือ