ข้อมูลสารสนเทศ : ข้อมูลทั่วไป:แผนที่อำเภอ

โรงพยาบาลทรายมูล

ข้อมูลทั่วไป

แผนที่อำเภอ
หมู่บ้านประชากร
ข้อมูลบริการ

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

10 อันดับโรค OPD

10 อันดับโรค IPD

10 อันดับโรค ER

โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

   จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด   
   จำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกตามแผนก   
                                                  
   จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนวันนอนรวม   
   อัตราครองเตียง วันนอนเฉลี่ยนอน   
   Adj.RW   
   CMI (ข้อมูลค่าน้ำหนักสัมพัทธ์เฉลี่ยผู้ป่วยใน)   
                                                  
   10 อันดับโรค OPD ปี พ.ศ. 2555   
   10 อันดับโรค OPD ปี พ.ศ. 2556   
   10 อันดับโรค OPD ปี พ.ศ. 2557   
                                                  
   10 อันดับโรค IPD ปี พ.ศ. 2555   
   10 อันดับโรค IPD ปี พ.ศ. 2556   
   10 อันดับโรค IPD ปี พ.ศ. 2557   
                                                  
   10 อันดับโรค ER ปี พ.ศ. 2555   
   10 อันดับโรค ER ปี พ.ศ. 2556   
   10 อันดับโรค ER ปี พ.ศ. 2557   
                                                  
   10 อันดับโรค ระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2555   
   10 อันดับโรค ระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2556   
   10 อันดับโรค ระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2557