ข้อมูลองค์กรโรงพยาบาลทรายมูล : ข้อมูลทั่วไป
saimoon hospital
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ทําเนียบผู้บริหารองค์
จำนวนบุคลากร
แผนผังโรงพยาบาล
สัญลักษณ์
แผนที่ แสดงจุดที่ตั้ง รพ
ชื่อโรงพยาบาล ( ภาษาไทย ) โรงพยาบาลทรายมูล( ภาษาอังกฤษ ) SAIMOON HOSPITAL

โรงพยาบาลรัฐบาล ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข ต้นสังกัดในพื้นที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวนเตียงผู้ป่วยใน ที่เปิดให้บริการ 30 เตียง

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ 100 หมู่ 14 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ( 35170 )
โทรศัพท์ 0-4578-7023 , 0-4578-7046 , 0-4578-7060
E-mail address:Saimoon_hospital@hotmail.com