ข้อมูลองค์กรโรงพยาบาลทรายมูล : ประวัติ
saimoon hospital
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ทําเนียบผู้บริหารองค์
จำนวนบุคลากร
แผนผังโรงพยาบาล
สัญลักษณ์
แผนที่ แสดงจุดที่ตั้ง รพ
โรงพยาบาลทรายมูล ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 14 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
บนที่สาธารณะประโยชน์เนื้อที่ 31 ไร่ 85 ตารางวา ห่างจากถนนสายโสธร กุดชุม ประมาณ 1 กิโลเมตร

เริ่มเปิดดำเนินการ เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อ 10 พฤษภาคม 2528 และ ได้รับการยกฐานะ
เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อปีงบประมาณ 2540 โดยมีพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลขนาด 30เตียง
อย่าง เป็นทางการเมื่อ 3 มกราคม 2541

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

1 นพ. อากาศ ชูปัญญา เม.ย. 28 - เม.ย. 29
2 นพ. คิมหันต์ ยารัตนกิจ เม.ย. 29 - พ.ค. 32
3 นพ. ทรงพล พงษ์พัฒนโชติ พ.ค. 32 - พ.ค.34
4 นพ. อภิชาติ วชิระปราการพงศ์ พ.ค. 34 - พ.ค. 36
5 นพ. ชลอ ศานติวรางคณา พ.ค. 36 - 6 เม.ย.
6 นพ. ประกาย วิบูลย์วิภา เม.ย. 37 - ธ.ค. 46
7 นพ. สมบัติ พนธารา ม.ค. 47 - มี.ค. 48
8 นพ. จิณณพิภัทร ชูปัญญา เม.ย. 48 - เม.ย. 50
9 นพ. อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ พ.ค. 50 - พ.ค. 51
10 พญ. ลักษณาวดี มหิวรรณ มิ.ย. 51 - พ.ค. 52
11 นพ. จิณณพิภัทร ชูปัญญา มิ.ย. 52 - เม.ย.53
12 นพ. ปกาสิต โอวาทกานนท์ พ.ค. 53