ระบบธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร 2565


ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล(MOIT1-MOIT2)

MOIT01 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. คาสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง
 • 1.1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคาสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน////////
 • 1.2 Download มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1.(รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม)/////////
 • 1.3 Download มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคาถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม)///////////
 • 1.4 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล //////////////
2. รายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
 • 2.1 Download บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ////////
 • 2.2 Download รายงานผลกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565///////
 • 2.3 Downloadแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล//////////

MOIT02 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน
1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุุบัน
 • 1.1 Download ข้อมูลผู้บริหาร ///////////
 • 1.2 Download นโยบายของผู้บริหาร ///////////
 • 1.3 Download โครงสร้างหน่วยงาน ///////////
 • 1.4 Download หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง /////
 • 1.5 Download กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน///////////
 • 1.6 Download ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่้เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2566////////
 • 1.7 Download ข้อมูลติดต่อ รพ.ทรายมูล///////////
 • 1.8 Download ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ///////////
2 Download วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH///////////
3 Download พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562///////////
4 Download ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564/////
5 Download ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564///////////
6 Download อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน///////////
7 Download *ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม///////////
8 Download นโยบายยุทธศาสตร์โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร////////
9 Download แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566///////
10 Download รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน/////////
11 Download แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน///////////
12 Download คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่//////
13 Download คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ///////
14 Download คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน//////
15 Download คู่มือขั้นตอนการให้บริการภารกิจการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558/////////
16 Download .รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
17 Download รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
18ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย
 • 18.1 Download การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565//////////
 • 18.2 Download แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /////////
 • 18.3 Download ผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง///////
 • 18.4 Download ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจักซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560และแบบแสดงความบริสุทธิ์ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่////
 • 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบประมาณ2566(แบบ สขร.1 )
 • 18.5.1 Download แสดงแบบ สขร. 1ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ////////
 • 18.5.2 Download แสดงแบบ สขร. 1ไตรมาสที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2565//////////
 • 18.5.3 Download แสดงแบบ สขร. 1ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2565/////
 • ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (MOIT3-MOIT5)

  MOIT03หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
  1 Download บันทึกข้อความเสนอรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565//////
  2 Download รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565//////
  3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล ////////////

  MOIT04 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2566
  1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
  • 1.1 Download บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน/////////
  • 1.2 Download หนังสือจัดสรรงบประมาณ2566///////
  • 1.3 Download แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566////////
  • 1.4 Download คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ////////
  • 1.5 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล ///////
  2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
  • 1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 2 Download รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566
  • 3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
  ไตรมาสที่ 3 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
  • 1 Download หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 2 Download รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566
  • 2.1 Download งบลงทุน ทุกไตรมาส
  • 2.2 Download งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
  • 3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
  3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
  • 3.1 Download มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 3.2 Download ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิด เผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็ก น้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท///////////
  • 3.3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล

  MOIT05 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำ ปีงบประมาณ 2566
  1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2 Download แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม2565 ถึง ธันวาคม2565
  3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม
  • Download ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 //////////
  • Download ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 /////////////////
  • Download ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565
  • Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม
  • Download ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566
  • Download ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
  • Download ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566/li>
  • Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน
  • Download ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566
  • Download ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566
  • Download ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566
  • Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม ถึง กันยายน
  • Download ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฏาคม2566
  • Download ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566
  • Download ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566
  • Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล

  ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (MOIT6-MOIT8)
  MOIT06 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ2565
  • 1.1 Downloadมีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 1.2 Downloadมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนบตามข้อ 1.1) ที่มีเนื้อหาที่แสดงถึง ความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และร่วมขับเคลื่อนจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 และข้อกาหนด จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
  • 1.3 Downloadแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
  2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
  • 2.1 Downloadบันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 2.2 Downloadมีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนบตามข้อ 2.1)
  • 2.3 Downloadมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  MOIT07 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ไตรมาสที่ 2 รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน2565)
  • 1 Downloadมีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจาปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาต นาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 2 Downloadมีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
  • 3 Downloadมีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) - รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2566)
  • 4 Downloadมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ไตรมาสที่ 3 รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
  • 1 Downloadมีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจาปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาต นาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 2 Downloadมีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
  • 3 Downloadมีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) - รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
  • 4 Downloadมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
  1มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย
  • 1.1 Download บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม
  • 1.2 Download โครงการอบรม
 • 2 Download มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทาผิดวินัย
 • 3 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
 • 4 Download มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
 • 5 Download มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่ จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี
 • 6 Download มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส(MOIT9-MOIT11)
  MOIT09 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ราย
 • 1 Download มีคู่มือการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 2 Download มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 3 Download มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบ หมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกาหนดตามความเหมาะสม
 • 4 Download มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


    MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    ไตรมาสที่2 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)
   • 1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ(1)และข้อ(2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   • 2 มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ(1)และข้อ(2) รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรคและแนวทางแก้ไข(แนบตามข้อ1.) รอบ 6เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) ประกอบด้วย
    • 2.1 Download สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน
    • 2.2 Download สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • 3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล


   • ไตรมาสที่4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)
   • 1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ(1)และข้อ(2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   • 2 มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ(1)และข้อ(2) รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรคและแนวทางแก้ไข(แนบตามข้อ1.) รอบ 12 เดือน รอบ 12เดือน (1 เมษายน 2566-31 สิงหาคม 2566) ประกอบด้วย
    • 2.1 Download สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน
    • 2.2 Download สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • 3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   • MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
    1 Download มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ด าเนินการ ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่31 สิงหาคม 2566
    • 1.1 Download บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    • 1.2 Download โครงการ
    2 Download มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหาร รับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน)

    3 Downloadมีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมด าเนินการ ตามภารกิจที่เลือก (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน)

    4 Download มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก

    5 Download มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

    6 Downloadมีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ส าหรับข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)

    7 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
    ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน(MOIT12-MOIT13)
    MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
    ไตรมาสที่2 หรือไตรมาสที่3
   • 1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในค าสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   • 2 Download มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อมูล ประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานก าหนด
   • 3 Download มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
   • 4 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล

   • ไตรมาสที่ 4
   • 1 Download . มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อค าถาม ประเด็นข้อ1.ถึงข้อ5. ตามที่หน่วยงานกำหนด
   • 2 Download มีรายงานสรุปผลการก ากับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. (แนบตามข้อ 1.)
   • 3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   • MOIT13 หน่วยงานประเมินการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565- 2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
   • 1 Download มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
   • 2 Download มีรายงานการประเมินฯ(ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์(Print) สำเนาคำฝตอบ รายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   • 3 Downloadมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   • ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ(MOIT14)
    MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
   • 1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   • 2 Download มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
    • 2.1 Downloadการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่ รัฐของหน่วยงาน
    • 2.2 Download การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงาน
    • 2.3 Download มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ตามข้อ 2.1 และ 2.2
    • 2.4 Downloadมีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
    • 2.5 Downloadมีกลไกการกำกับติดตาม
   • 3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
    • 3.1 Download การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
    • 3.2 Download มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
    • 3.3 Download มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
    • 3.4 Download มีกลไกการกำกับติดตาม
   • 4 Download หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
   • 5 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   • ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (MOIT15-MOIT19)
    MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
   • 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    • 1.1 Download มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    • 1.2 Download แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
    • 1.3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   • 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566
    • 2.1 Download มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
    • 2.2 Download แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่1 ตามคู่มือฯ) จัดส่ง Link แผนปฏิบัติการฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Google Forms ภายในวันที่15 พฤศจิกายน 2565
    • 2.3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
    MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    ไตรมาสที่2
   • 1 Download รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
    • 1.1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
    • 1.2 Download รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่30 มีนาคม 2566
    • 1.3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล

   • 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
    • 2.1 Download มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    • 2.2 Download รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   • 3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล


   • ไตรมาสที่ 4
   • 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
    • 1.1 Download ีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯรอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตน าไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    • 1.2 Download รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) หน่วยงานต้องน า link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่14 กันยายน 2566
    • 1.3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   • 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
    • 2.1 Download มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไป เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    • 2.2 Downloadมีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่31 สิงหาคม 2566 หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่14 กันยายน 2566
    • <>
    • 3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
    MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ
    ไตรมาสที่ 2
   • 1 Download มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ของหน่วยงาน
   • 2 Download มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ของหน่วยงาน
   • 3 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   • 4 Download . มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่1-8) หน้า 92-100
   • 5 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล


   • ไตรมาสที่4
   • 1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   • 2 Download มีผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้า 101)
   • 3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   • MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
    ไตรมาสที่2
   • 1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
   • 2 Download มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ MOIT 17
   • 3 Download มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2.
   • 4 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   • MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ไตรมาสที่2
   • 1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ภายในวันที่15 มีนาคม 2566 น า link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่30 มีนาคม 2566 และมีการขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   • 2 Download มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ1.)
   • 3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล

   • ไตรมาสที่4
   • 1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน ภายในวันที่31 สิงหาคม 2566 น า link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่14 กันยายน 2566
   • 2 Download มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 106
   • 3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   • ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (MOIT20)
    MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565
    • 1 Download มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-CorruptionEducation)กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
     • 1.1 Download บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
     • 1.2 Download โครงการ และมีการขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    • 2 Download มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริต ศึกษา (Anti-CorruptionEducation)กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
    • 3 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-CorruptionEducation)กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตน าไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    • 4 Download มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-CorruptionEducation)กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
    • 5 Download มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
    • 6 Download มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (MOIT21-MOIT22)
    MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน
   • 1 Download . มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ1.1ถึงข้อ1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
   • 2 Download มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ1.1ถึงข้อ1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จ านวน 3 ฉบับ)
   • 3 Download มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ1.1ถึงข้อ1.3ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ด าเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)
   • 4 Download มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
   • 5 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   • MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
    ไตรมาสที่2
   • 1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   • 2 Download คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการท างานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
   • 3 Downloadบันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   • ไตรมาสที่4
   • 1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการก ากับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่ก าหนดด าเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่4 ผ่านระบบ GoogleForms และมีการขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   • 2 Download . มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 117) ที่พิมพ์(Print) สำเนาคำตอบรายงานฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน วาง link อย่างช้าภายในวันที่15 กันยายน 2566
   • 3 Download มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   • MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษย์ชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงาน
    ไตรมาสที่2
    • 1 Download มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)//////
    • 2 Downloadมีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน ข้อมูลประกอบคำถามตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2////////
    • 3 Downloadคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน/////////
    • 4 Downloadบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน/////////
   • ไตรมาสที่4
    • 1 Downloadมีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    • 2 DownloadPrint Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91 เล่มคู่มือการประเมินฯ ) แนบตามข้อ 1. (รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form)
    • 3 Downloadนำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS
    • 4 Downloadมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    ชมรมจริยธรรม2566
    • 1 Download คำสั่งชมรมจริยธรรม
    • 2 Download แผนชมจริยธรรม
    • แผนชมจริยธรรม