ระบบธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร 2567


ชมรมจริยธรรม2567

1. คาสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง
 • 1.1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคาสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 1.2 Download มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1.(รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม)
 • 1.3 Download มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคาถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคาถาม)
 • 1.4 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
2. รายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
 • 2.1 Download บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 2.2 Download รายงานผลกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • 2.3 Downloadแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล

MOIT02 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน
1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุุบัน
 • 1.1 Download ข้อมูลผู้บริหาร ///////////
 • 1.2 Download นโยบายของผู้บริหาร ///////////
 • 1.3 Download โครงสร้างหน่วยงาน
 • 1.4 Download หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 1.5 Download กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน///////////
 • 1.6 Download ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่้เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2566////////
 • 1.7 Download ข้อมูลติดต่อ รพ.ทรายมูล///////////
 • 1.8 Download ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ///////////
2 Download วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3 Download พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
4 Download ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564
5 Download ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
6 Download อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
7 Download *ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
8 Download นโยบายยุทธศาสตร์โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร////////
9 Download แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566///////
10 Download รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน/////////
11 Download แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน///////////
12 Download คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่//////
13 Download คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ///////
14 Download คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน//////
15 Download คู่มือขั้นตอนการให้บริการภารกิจการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558/////////
16 Download .รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
17 Download รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
18ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย
 • 18.1 Download การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/
 • 18.2 Download แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • 18.3 Download ผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง
 • 18.3 Download ผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง
 • 18.3-แก้ Download ผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง
 • 18.4 Download ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจักซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560และแบบแสดงความบริสุทธิ์ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
 • 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบประมาณ2566(แบบ สขร.1 )
 • 18.5.1 Download แสดงแบบ สขร. 1ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566
 • 18.5.2 Download แสดงแบบ สขร. 1ไตรมาสที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2566
 • 18.5.3 Download แสดงแบบ สขร. 1ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2566
 • ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (MOIT3-MOIT5)

  MOIT03หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567
  1 Download บันทึกข้อความเสนอรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
  2 Download รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566
  3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล

  MOIT04 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2566
  1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
  • 1.1 Download บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน/////////
  • 1.2 Download หนังสือจัดสรรงบประมาณ2566///////
  • 1.3 Download แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566////////
  • 1.4 Download คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ////////
  • 1.5 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล ///////
  2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
  • 1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
  • 2 Download รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566//////////
  • 3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล//////////
  ไตรมาสที่ 4 รข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
  • 1 Download หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 2 Download รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566
  • 2.1 Download งบลงทุน ทุกไตรมาส
  • 2.2 Download งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
  • 3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
  3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
  • 3.1 Download มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 3.2 Download ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิด เผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็ก น้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท///////////
  • 3.3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
  • Download แนบเพิ่มเติม รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2566

  MOIT05 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำ ปีงบประมาณ 2566
  1 Download มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2 Download แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม2566 ถึง ธันวาคม2566
  3 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม
  • Download ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566
  • Download ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566
  • Download ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566
  • Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม
  • Download ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2567
  • Download ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
  • Download ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2567
  • Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน
  • Download ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2567
  • Download ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2567
  • Download ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2567
  • Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
   แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม ถึง กันยายน
  • Download ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฏาคม2567
  • Download ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2567
  • Download ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2567
  • Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทรายมูล
  ชมรมจริยธรรม
 • 1 Downloadคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชทรมจริยธรรมของหน่วยงาน
 • 2 Download แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
 • 3 Downloadรายงานผลการดำเนินงานตามแผนในรอบ 6 เดือน
 • 4 Downloadรายงานผลการดำเนินงานตามแผนในรอบ 12 เดือน