ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :Calibration
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :Calibration

แผนกฝ่าย LR
หมวดหมู่ เครื่องมือเพื่อวินิจฉัย
ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ
วิธีการได้มา ตกลงราคา
ชื่อเครื่องมือแพทย์ Fetal Doppler เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจเด็กในครรภ์
รหัสคุรุภัณฑ์ 6515-027-0064/1
วันที่ได้รับ(YYYY-MM-DD) 2560-06-29
บริษัท
ราคา 33000
ยี่ห้อ
รับประกันถึง(YYYY-MM-DD) 0000-00-00
ขนาด / ความจุ
รุ่น BF-600
โทรศัพท์
มีอายุใช้งานอย่างน้อย(note)
status / สถานะ ใช้งาน
วันที่แก้ไข status (YYYY-MM-DD) 0000-00-00
note


ประวัติการ Calibration ทั้งหมด

รหัส code วันที่ บริษัท note เบอร์โทรศัพท์ ผลการทดสอบ CAL ประเภทเครื่องมือความเสี่ยง