ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :ทีมพัฒนาระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
ทีมพัฒนาระบบ
Project Managerชูจิตร ชมภูพรรณ หัวหน้างานตึกผู้ป่วยใน
System analysisเอกวิทย์ แสนจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Progamerเอกวิทย์ แสนจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Software Testerอโณทัย อุดเครือ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
พงษ์ทวี ไชยรักษ์ นายช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
Consultกัลยาณี ภัทรวงศา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
กฤติธัช ทองอบ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
Admin รัญชนา ขุ่ยลานหญ้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ