ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
หน่วยงาน จำนวนเครื่องมือแพทย์ รวมราคา
แพทย์แผนไทย    5 96900
Physical    6 664815
DENTAL    31 2231055
LAB    27 914315
LR    24 702900
PCU    25 141100
ER    40 1057590
OPD    48 4008976
IPD    33 4603600รวม 239 14421251