ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
Defiblillator-IPD    รพ.ทม6515-027-0046/1 314500 ผ่าน 0
Defiblillator-IPD    รพ.ทม65150270048/1 330000 0
Defiblillator-ER    รพ.ทม.6515-027-0049/1 410000 ผ่าน 0
Defiblillator-ER    รพ.ทม.6515-027-0051/3 93 ผ่าน 0
Defiblillator-ER    รพ.ทม.6515-027-0049/1 410000 ผ่าน 0