ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด-IPD    รพ.ทม6515-025-0003/9 75000 0
Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด-IPD    รพ.ทม6515-025-0001/1 64500 ผ่าน 0
Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด-IPD    รพ.ทม6515-025-0001-2 64500 ผ่าน 0
Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด-IPD    รพ.ทม6515-025-0003/6 63000 ผ่าน 0
Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด-IPD    รพ.ทม6515-025-0003/7 63000 ผ่าน 0
Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด-IPD    รพ.ทม6515-025-0003/8 75000 0
Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด-IPD    รพ.ทม6515-025-003/12 53500 0
Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด-IPD    รพ.ทม6515-025-0003/10 75000 0
Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด-IPD    รพ.ทม.6515-025-0003/11 75000 0
Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด-ER    รพ.ทม.6515-025-0001/3 65 ผ่าน 0
Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด-ER    รพ.ทม.6515-025-0001/3 65 ผ่าน 0
Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด-ER    0 ผ่าน 0