ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
เปลเข็นนอน-ER    รพ.ทม.6530-004-0062/1-2 15000 0
เปลเข็นนอน-ER    รพ.ทม.3920-005-1104/3 35000 0
เปลเข็นนอน-ER    รพ.ทม.6530-038-2211/1 35000 0
เปลเข็นนอน-ER    รพ.ทม.6530-038-2211/2-63 24500 0