ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :รายงานการซ่อม
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :รายงานการซ่อม

แผนกฝ่าย IPD
หมวดหมู่ เครื่องช่วยชีวิต
ประเภทงบประมาณ งบค่าเสื่อม
วิธีการได้มา ตกลงราคา
ชื่อเครื่องมือแพทย์ Defiblillator
รหัสคุรุภัณฑ์ รพ.ทม65150270048/1
วันที่ได้รับ(YYYY-MM-DD) 2562-08-05
บริษัท โซวิค จำกัด
ราคา 330000
ยี่ห้อ ZOLL
รับประกันถึง(YYYY-MM-DD) 0000-00-00
ขนาด / ความจุ
รุ่น R series
โทรศัพท์ 081-4421022
มีอายุใช้งานอย่างน้อย(note)
status / สถานะ ใช้งาน
วันที่แก้ไข status (YYYY-MM-DD) 0000-00-00
note lend


ประวัติการการซ่อมทั้งหมด

ลำดับที่ วันที่ รายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการซ่อม

รวม