มุม KM ความรู้คู่ปัญญา

โรงพยาบาลทรายมูล มุม KM ความรู้คู่ปัญญา
คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ด้านการใช้ยา
ดูแลผู้ป่วยนอก
ห้องปฏิบัติการ
EPI/NCD/ANC
วิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ข้อมูล HA ทรายมูล
Download/Read
แผนงาน
Download/Read
คู่มือ / แนวทางเวชปฏิบัติด้านการใช้ยา

รหัส รายการ Download

Drug_01 ขั้นตอนการปฏิบัติงานห้องยา โรงพยาบาลทรายมูล
Drug_02 การใช้ยา High Alert Drug 4 ชนิด
Drug_03 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
Drug_04 แนวทางปฏิบัติการ Skin Test Drug
Drug_05 Antibiotic smart use
Drug_06 แนวทางปฏิบัติการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล