มุม KM ความรู้คู่ปัญญา

โรงพยาบาลทรายมูล มุม KM ความรู้คู่ปัญญา
คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ด้านการใช้ยา
ดูแลผู้ป่วยนอก
ห้องปฏิบัติการ
EPI/NCD/ANC
วิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ข้อมูล HA ทรายมูล
Download/Read
แผนงาน
Download/Read
คู่มือ /ระเบียบปฏิบัติ มาตรฐานการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

รหัส รายการ Download

Lab_01 มาตรฐานการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ