มุม KM ความรู้คู่ปัญญา

โรงพยาบาลทรายมูล มุม KM ความรู้คู่ปัญญา
คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ด้านการใช้ยา
ดูแลผู้ป่วยนอก
ห้องปฏิบัติการ
EPI/NCD/ANC
วิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ข้อมูล HA ทรายมูล
Download/Read
แผนงาน
Download/Read
คู่มือ /แนวทางเวชปฏิบัติดูแลผู้ป่วยนอก

รหัส รายการ Download

Opd_001 การยินยอมและปฏิเสธการรับการรักษา
Opd_002 คำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
Opd_003 จริยธรรมเจ้าหน้าที่
Opd_004 การขอคำปรึกษา หรือขอความคิดเห็นจากแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง
Opd_005 ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับทราบชื่อ-สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
Opd_006 การรักษาความลับผู้ป่วย
Opd_007 การไม่เปิดเผยร่างกายผู้ป่วย
Opd_008 การให้ข้อมูล
Opd_009 ขอดู สำเนาเวชระเบียน
Opd_010 การขอถ่ายภาพสำหรับบุคคลภายนอก
Opd_011 ขอถ่ายสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย
Opd_012 การผูกยึดผู้ป่วย
Opd_013 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย