มุม KM ความรู้คู่ปัญญา

โรงพยาบาลทรายมูล มุม KM ความรู้คู่ปัญญา
คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ด้านการใช้ยา
ดูแลผู้ป่วยนอก
ห้องปฏิบัติการ
EPI/NCD/ANC
วิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ข้อมูล HA ทรายมูล
Download/Read
แผนงาน
Download/Read
คู่มือ / แนวทางเวชปฏิบัติดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

รหัส รายการ Download

ER_01 Coma and Shock
ER_02 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วย Stroke
ER_03 แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010
ER_04 แนวทางเวชปฏิบัติการ Emergency Response
ER_05 แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด AMI.
ER_06 แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาภาวะ Septic shock
ER_07 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
ER_08 Prevention and management of wound infection
ER_09 Emergency response นพ.ปกาสิต โอวาทกานนท์
ER_10 ยาที่ใช้บ่อยในการช่วยชีวิตที่มีใน รพ.ทรายมูล
ER_11 แนวทางปฏิบัติในการช่วยแพทย์ใส่ ET TUBE
ER_12 Glasgow Coma Score
ER_13 การบริหารออกซิเจนที่ผู้ป่วยควรได้รับโดยประมาณ
ER_14 Effective Communication –SBAR
ER_15 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ER_16 การปฐมพยาบาล
ER_17 การประเมินสภาพ
ER_18 ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
ER_19 Acute coronary syndrome
ER_20 CPR-2010
ER_21 การพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ advance CPR
ER_22 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก
ER_23 โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร (Acute diarrhea)
ER_24 Automated external defib(ADE)
ER_25 defib
ER_26 Pacer
ER_27 synchronized cardioversion
ER_28 การทดสอบ-บำรุงรักษา
ER_29 เครื่อง Defib-smart phillip