มุม KM ความรู้คู่ปัญญา

โรงพยาบาลทรายมูล มุม KM ความรู้คู่ปัญญา
คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ด้านการใช้ยา
ดูแลผู้ป่วยนอก
ห้องปฏิบัติการ
EPI/NCD/ANC
วิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ข้อมูล HA ทรายมูล
Download/Read
แผนงาน
Download/Read
ข้อมูล แผนงาน (Download not for Mozilla Firefox)

รหัส รายการ D R

01 EBIT
02 คู่มือการใช้โปรแกรม 6 มีค.62
03 แผนปฏิบัติราชการ ปี 62
04 แผนปฏิบัติราชการ ปี 63