มุม KM ความรู้คู่ปัญญา

โรงพยาบาลทรายมูล มุม KM ความรู้คู่ปัญญา
คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ด้านการใช้ยา
ดูแลผู้ป่วยนอก
ห้องปฏิบัติการ
EPI/NCD/ANC
วิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ข้อมูล HA ทรายมูล
Download/Read
แผนงาน
Download/Read
ผลงานทางวิชาการ

รหัส รายการ Download

Paper_01 ผลการศึกษาการบริหารการหายใจต่อการควบคุมอาการหอบ
Paper_02 การศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนและ
โรคท้องร่วงเฉียบพลัน
Paper_03 การศึกษาปํญหาการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานที่มีผลภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
Paper_04 นวัตกรรม "เก้าอี้ซำบายดีดอนเขื่อง"
Paper_05 ผลการดำเนินการ"ดอนเขื่องเปรื่องปราชญิพิฆาตโรคภัยเงียบพอกพูนสะสม"
Paper_06 ผลการใช้แนวทางการดูแลแบบองค์รวมต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ อ.ทรายมูล
Paper_07 ผลการดำเนินการใชัยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล